Werkneemster wordt privé strafrechtelijk veroordeeld, arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen.

De casus
Een werkneemster bij een zorginstelling komt op een dag niet op haar werk. Later blijkt dat zij de dag daarvoor was aangehouden door de politie. Ze wordt veroordeeld wegens  voor het bellen van 112 zonder noodzaak, belaging (stalking) en poging tot afdreiging (chantage). Deze feiten zouden zijn begaan tegen een slachtoffer met een verstandelijke of sociale beperking.
De werkgever vindt de feiten ernstig verwijtbaar, ook al zijn ze buiten werktijd begaan en vraagt ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter wijst het verzoek toe en kent geen transitievergoeding toe. De werkneemster is het hier niet mee eens en gaat in beroep.

Het oordeel
Gerechtshof  Amsterdam oordeelt op 2 februari 2021 over deze kwestie. Bij de opsomming van de feiten herhaalt het Hof dat werkneemster werkzaam was in een huis voor mensen met een verstandelijke beperking.  Bij de beoordeling haalt het hof aan dat de werkneemster heeft gemeld dat de gedragingen waarvoor zij is veroordeeld in de privésfeer hebben plaatsgevonden en geen verband houden met het werk.
Het hof meldt als uitgangspunt dat strafrechtelijke gedragingen begaan in de privésfeer, geen invloed hoeven te hebben op de arbeidsrechtelijke relatie. Dit kan anders zijn als er een duidelijke relatie bestaat tussen die gedragingen en het werk. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de gedragingen onverenigbaar zijn met de functie die een werknemer bekleedt.
De gedragingen van de werkneemster zijn volgens het hof onverenigbaar met de werkzaamheden als zorgverlener. Het hof weegt mee dat ook de politie dit heeft onderkend toen zij de werkgeefster op de hoogte stelden van de aanhouding en de gronden daarvoor. Ook weegt het hof mee dat de werkneemster niet uit eigen beweging openheid van zaken heeft gegeven over haar aanhouding en afwezigheid van het werk. Het handelen van de werkneemster is zodanig verwijtbaar dat in redelijkheid van de werkgever niet kan worden gevergd het dienstverband te laten voortduren.  
De uitspraak van de kantonrechter wordt bekrachtigd./

Advies arbeidsrecht: Ontbinding ernstig verwijtbaar handelen – werk/privé – transitievergoeding

Vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2021:339