Werknemer heeft recht op gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk baanverlies

In 2015 is het arbeidsrecht vernieuwd. Eén van de nieuwe onderdelen was de transitievergoeding. Als je op initiatief van de werkgever je baan kwijtraakt krijg je in de meeste gevallen een vergoeding mee. Onduidelijk was wat er gebeurt als je een deel van je baan kwijtraakt. Daar werd verschillend mee omgegaan. De Hoge Raad heeft hierin op 14 september 2018 duidelijkheid gegeven.

Het betrof hier een werkneemster in het onderwijs, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt was geworden. Zij kon voor een deel haar werk nog goed vervullen. Na twee jaar wilde de werkgever het aantal contracturen aanpassen en dus de werkneemster voor een deel van haar uren ontslaan. Vraag was of een transitievergoeding moest worden betaald. De kantonrechter had het verzoek tot toekenning van de gedeeltelijke transitievergoeding toegewezen. Het gerechtshof had deze uitspraak vernietigd. Het Hof vond dat de aanpassing van het contract in goed overleg met de werkneemster tot stand was gekomen. Er is, conform de CAO, een akte van ontslag en een nieuwe akte van benoeming opgesteld, maar gebleken is dat de werkgever niet de bedoeling had de arbeidsrelatie te beëindigen.

De Hoge Raad ziet het anders. Hoewel de wet hierin niet voorziet vindt de Hoge Raad dat “de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding wel moet worden aanvaard voor het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.” Bij dit oordeel kijkt de Hoge Raad ook vooruit. Als de werkneemster op een later moment haar baan helemaal verliest, is door het deeltijd-ontslag de grondslag van de transitievergoeding (het maandloon) veel lager geworden. Het is niet de bedoeling van de wetgever dat de werknemer nadelen moet ondervinden van de omstandigheden die tot het deeltijd-ontslag hebben geleid. De Hoge Raad heeft de uitspraak van de kantonrechter bekrachtigd.

Advies Arbeidsrecht: gedeeltelijk ontslag – transitievergoeding
Vindplaats: ECLI:NL:HR:2018:1617