werkgever mag ziekmelding niet weigeren, mag geen loon opschorten en moet bedrijfsarts inschakelen

Vooraf:
Een kwestie als deze kom ik in mijn praktijk helaas regelmatig tegen. Hoewel een werkgever met weinig werknemers hier wel veel kosten aan heeft, is het systeem van loonbetaling bij ziekte in Nederland gericht op doorbetaling van loon en begeleiding terug naar werk. Hiervoor zal de werkgever, bij voortdurende ziekte, tenminste twee jaar inspanningen moeten leveren. Als er een conflict speelt, is de verleiding groot om met maatregelen te komen tot een gesprek. In deze uitspraak wordt duidelijk dat dit geen juiste keuze is. 

De casus:
Een werkneemster wordt ziek en vraagt om een consult bij de bedrijfsarts. De werkgever meldt dat hij de ziekmelding niet accepteert. Het betreft de derde ziekmelding in korte tijd. De werkgever vindt dat de werkneemster slecht werknemersgedrag vertoont. Er is sprake van een conflict en werkneemster wil niet ingaan op een uitnodiging om te komen praten. De loonbetaling wordt opgeschort. Uiteindelijk wordt wel een afspraak bij de bedrijfsarts gemaakt. Die constateert dat er zowel sprake is van ziekte als van een arbeidsconflict.

Het oordeel:
De kantonrechter in Arnhem oordeelt op 11 juni 2020 over deze zaak. De rechter begint met de stelling dat een werkgever in beginsel een ziekmelding van een werknemer dient te accepteren. Dit is anders als er zwaarwegende gronden zijn om de ziekmelding te weigeren, maar daarover moet de bedrijfsarts een oordeel geven.
Artikel 7:629 lid 6 BW geeft de werkgever de mogelijkheid loonbetaling bij ziekte op te schorten als de werknemer niet meewerkt aan het verstrekken van inlichtingen die nodig zijn om het recht op loon vast te stellen. De rechter stelt vast dat de werkgever met werkneemster in gesprek wilde over het arbeidsconflict. Dat werkneemster hier niet aan wilde meewerken, levert geen grond op voor opschorting van de loonbetaling.
De loonvordering van de werkneemster wordt toegewezen.

Advies arbeidsrecht: loon bij ziekte – inzet bedrijfsarts – opschorting 7:629 lid 6

Vindplaats ECLI:NL:RBGEL:2020:2894