Aldi is aansprakelijk voor schade die werkneemster lijdt als gevolg van ongeval buiten werktijd

De casus
Aan het einde van de werkdag doet een werkneemster van Aldi nog even snel boodschappen voor zichzelf. Zij glijdt bij de inpaktafel uit over de vloer die zij even daarvoor zelf had gedweild (er was een pot erwten/wortelen gevallen). De werkneemster stelt Aldi aansprakelijk. De verzekeraar zegt dat het ongeval buiten werktijd is gebeurd. Bovendien kan de werkgever niets worden verweten. Er is gewoon sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De kantonrechter is het met de werkgever eens. Tegen dit oordeel (in deelgeschil) gaat de werkneemster in beroep bij Hof Den Haag.

Het oordeel
Bij uitspraak van 21 mei 2019 oordeelt Gerechtshof Den Haag dat de Aldi wel aansprakelijk is voor het ongeval van de werkneemster. Het Hof begint met het herhalen van de door de Hoge Raad geformuleerde hoofdregel. Als vaststaat dat de werknemer in de uitoefening van haar werkzaamheden schade heeft geleden, is de werkgever aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat hij de in artikel 7:658 lid 1 BW bedoelde zorgverplichting is nagekomen. Op de werkgever rust de bewijslast van de toedracht van het ongeval en op de vraag of hij de op de aard van het ongeval toegespitste verplichtingen is nagekomen.
Ook voor het argument ’buiten werktijd’ verwijst het Hof naar de Hoge Raad. Volgens vaste jurisprudentie moeten zowel het begrip ‘werkzaamheden’ als het begrip ‘werkplek’ ruim worden opgevat. Het aansluitend aan het werk doen van privé boodschappen en afrekenen valt hieronder. De werkgever dient ook dan voor een veilig werklokaal te zorgen.
Kijkend naar de veiligheid (het argument dat de werkgever geen verwijt treft) komt het Hof met meerdere verwijten: de vloer was glad, er stond geen bord, er is geen bewijs van reguliere schoonmaak van de betreffende risicovolle plek. Bovendien toont Aldi niet aan dat de vloer is beschermd tegen glijd- of slipgevaar en aan de werknemer zijn geen schoenen verstrekt die glijd- of slipgevaar beperken. Ten slotte is er geen RI&E waarin op het slipgevaar wordt ingegaan en er zijn geen schriftelijke instructies over hoe te handelen bij verhoogd risico.
Aldi wordt aansprakelijk gehouden voor het ongeval, waarvan de schade later wordt bepaald.

Advies Arbeidsrecht: bedrijfsongeval – aansprakelijkheid werkgever – zorgplicht
Vindplaats:
ECLI:NL:GHDHA:2019:1266

Link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1266